ผู้เชี่ยวชาญ

 

                                                                                           

                   

   

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

 

นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

02 281 3293 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   

   

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

 

นางสาวชัญญา จงทัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์

02 628 5536 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                                             

   

  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

โทรศัพท์

 Email

 

นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์

02 281 3295

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.