กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร

  

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร

 

                                                                                                           jaruwan

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ 

E-Mail

นางจารุวรรณ จันทร์อินทร์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

08 0051 5066,02 281 3292 ภายใน 218 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                      

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

         -ว่าง-

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 281 3292 ภายใน 218 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

supa      

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวศุภสิตา  นันทวรรณกร

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 S.Sasitorn     

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 

นางสาว ส.ศศิธร  พลกล้า

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 chamai   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 นางชไมพร สุขรัตน์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       

   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายปิยะพงษ์ ฉิมพลี

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 khanittha  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวขนิษฐา น้อยเทศ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายรณชัย นิลสม

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

wanida  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาววนิดา ผสม

นักวิชาการสหกรณ์

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

                 - ว่าง -

 

02 281 3292 ภายใน 218

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.