กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์

 

                                                                                                                           

   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์  

E-Mail

-ว่าง-

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

S 31954655555                                                            

  ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีบุญเรือง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

S 31955045555  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวชลลดา เหรียญอำนวยชัย

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวสุดารัตน์ ปริญญามนตรี

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

S 3205463                                         

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวณิศาชล เปรมปรี

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 S 3195466555                                         

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวชวัลลักษณ์ งามสมมิตร์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 S 31954675555                                    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 นางสาวอัญชลี  จอมปุก

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

    

                                         

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาววิลาสิณี  ใจมนต์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

S 3229718                                    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวชนิษฐา  ศรีปุตตะรักษ์

นักวิชาการสหกรณ์

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

769 Nov. 10 09.54                                      

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายณัฐพล  เหรียญสกุล

นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                            

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 

ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ โชครวย

นักวิชาการเกษตร

02 281 1900 ภายใน 211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.