กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ

 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ

 

                                                                                               

 

   

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ 

e-mail

                   - ว่าง -

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 281 0032 ภายใน 215

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Pinyada                                              

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

นางสาวภิญญดา มาเดช

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Kwanprapa                             

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

โทรศัพท์

e-mail

นางสาวขวัญประภา สุวรรณคูหา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

 (ปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม)

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 anawat                                    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

โทรศัพท์

e-mail

นายอนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

(ปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม)

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

นางสาวโสภา บุญฤทธิ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Teanswang                                    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

นางสาวเทียนสว่าง ห่อทอง

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                    

ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

นายสิทธิพล สมพงศ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

นายรวิศ อินทแย้ม

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

นายสิทธิพงษ์ ขันธุรา

นักวิชาการเกษตร

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

e-mail

นางสาวภัชราภรณ์ เอี่ยมสำอางค์

นักวิชาการเกษตร

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nuengnapa                                      

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

โทรศัพท์

e-mail

นางสาวหนึ่งนภา เจริญพร

นักวิชาการสหกรณ์

(ปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม)

02 281 0032 ภายใน 215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.