กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2

 wanaporn

   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ 

E-Mail

นางสาววรรณพร บัณฑิตภูวนนท์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   
     

 

 thongsuk                                                 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวทองสุข ชาญประเสริฐ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

jarunee                                                   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวจารุณี พิมพขันธ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

patchala                                                   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวพัชราภรณ์ สุธงษา

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

maliwan                                                   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งทะ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

wuthichai                                       

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 

นายวุฒิชัย  ส่องสว่าง

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 jirapat                                            

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวจิราพัชร์  จัมปะโสม

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 628 5152 ภายใน 214, 222

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 nunthawan                                                  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวนันทวรรณ  โยโร

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวสิริยาภรณ์  จ่าวัง

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

onlachon                                                  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวอรชร  รอดทองคำ

นักวิชาการสหกรณ์ 

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวเดือนเก้า  คตประเสริฐ

นักวิชาการสหกรณ์

02 628 5152 ภายใน 222, 214

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.