กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1

 

                                                                                                           cung

   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ 

E-Mail

นางเนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   

 

  ssa                                                           

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสุจิตรา สุขแจ่ม

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                           

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

                   ว่าง

 

 

 urs                                             

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวภัสสมณฑ์ แป้นเอม

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 maree                                              

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวมาฤดี  สุขใจ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

197334                                              

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายพงศ์ทอง พงศ์วิญญู

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 MJ                                           

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 pongs                                           

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายกิตติศักดิ์  ลีละวาณิชย์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                           

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายสุธินันท์  เมฆอุตส่าห์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 peebee                                       

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวจตุพร  ศรีนวลจันทร์

นักวิชาการเกษตร

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Kajana                                    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางกัญจน์ชญา มาจิตร

นักวิชาการสหกรณ์

02 282 1226 ภายใน 208

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.