กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร

 

                                                                                                            777 Nov. 11 14.54

   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางนาถประภา ยอดแก้ว

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                            

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Kunyarat 2                                     

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

  

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวกัญญรัตน์  เกิดศิริ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

792 Nov. 16 14.17             

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวสินีนุช แก้วป่อง

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1493020737680              

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวบุษราภรณ์ ดลโสภณ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Alongkorn               

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 

นายอลงกรณ์  คงชิต

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
(ปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม)

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pornphorm            

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 

นายพรพรหม วัฒนวาณิชย์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nattanon              

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นายณัฐนนท์  ดิษฐานนท์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Yayobon              

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวญาโณบล  บุญชู

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

778 Nov. 11 14.58             

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวณิศรา  ผดุงศิลป์

นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวอทิตยา ตั้งสิริวรกุล

นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

781 Nov. 11 15.05           

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวปริศนา รถมณี

นักวิชาการตลาด

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 782 ov. 11 15.07         

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวจันทนา  อภิรมานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

02 628 5534 ภายใน 209 ,219

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.