ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

Maneerat

   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวมณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   
     

  

                                                      

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวณัฐชุดา สุขพลชัย   

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                     

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวมัสลิน ชีวะพฤกษ์  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Taw                                                    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาววรรณา  อังสุโชติ

นักจัดการงานทั่วไป

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taw                                        

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวอาภรณ์ สดสูง

นักวิชาการสหกรณ์

02 628 5536 ภายใน 216

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

                                         

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นาย ภูริพัฒน์  พลแสน 

นักวิชาการสหกรณ์

02 628 5536 ภายใน 216

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Parnyong                                                  

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวเจนจิรา หมั่นขัน

นักวิชาการสหกรณ์

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chonticha                                                 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวชลธิชา  สุมณฑา

เจ้าพนักงานธุรการ

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

                                               

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

นางสาวเมษกรานต์  ดีแน่

เจ้าพนักงานธุรการ

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Somboon                                                   

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

 

นายสมบูรณ์  สุขสอาด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

02 628 5533 ภายใน 202, 205

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.