คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

   
                               
                               คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล     
                               
                             1. คู่มือ การสอนสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนวังไกลกังวล    
                               1.1 คำนำ สารบัญ ปก
   
                               1.2 เนื้อหาคู่มือ
   
                            2. สรุปผลการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล ปี 2559    
                            3. สรุปผลการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล ปี 2560     
                            4. สรุปผลการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์โรงรียนวังไกลกังวล ปี 2561    
                            5. สรุปผลการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล ปี 2562
   
                            6. การถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์    

                        

                             คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
                         
                        1.หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
                        2.หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
                        3. ชุดฝึกอบรม เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
                        4. คู่มือ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
                        5. คู่มือ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6
                             5.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
                             5.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
                             5.3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
                             5.4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
                             5.5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
                             5.6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
                         6. คู่มือ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

                                                                                                                                           

                                                 
                       ข้อมูลลิงค์จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จ.เพชรบุรี

 

                                 

                                

 

                       สื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ออนไลน์

                       1.หมวด ความรู้เบื้องต้นเรื่องสหกรณ์

                           เรื่องที่ 1           อุดมการณ์สหกรณ์
 
                           เรื่องที่ 2           หลักการสหกรณ์  
                           เรื่องที่ 3           กฎหมายสหกรณ์  
                           เรื่องที่ 4           สิทธิของสมาชิกสหกรณ์  
                           เรื่องที่ 5           สมาชิกสหกรณ์ควรรู้  
                           เรื่องที่ 6           เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วได้อะไร  
                           เรื่องที่ 7           หน้าที่ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม  
                           เรื่องที่ 8           การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  
                           เรื่องที่ 9           การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์  
                           เรื่องที่ 10         ชุมชนกับการสหกรณ์  
                           เรื่องที่ 11         นกกระจาบ  
                           เรื่องที่ 12         เพลงหลักการสหกรณ์  

 

                       2.หมวดธุรกิจ

                            เรื่องที่ 1             การทำแผนกลยุทธ์

 

                       3.หมวด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

                            เรื่องที่ 1            กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
                            เรื่องที่ 2            ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมนักเรียน