สรุปเล่ม รายงานผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน    

                                - ปี 2560 
                                      - ปกหน้า   
                                      - คำนำ สารบัญ   
                                      - เนื้อหาสรุปผล  
                                      - ภาคผนวก 
                                      - ปกหลัง 

                                - ปี 2561 
                                      - ปก.pdf    - ปก.pub   
                                      - คำนำ สารบัญ  
                                      - สรุปผลการประกวด 
                                      - ภาคผนวก 

                                - ปี 2562

               ประกาศผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน    

                                - ปี 2558
                                - ปี 2559
                                - ปี 2560
                                - ปี 2561
                                - ปี 2562

                   รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน (ได้รับเกียรติบัตร)

                                - ปี 2561
                                - ปี 2562

               รายชื่อหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน (ได้รับเกียรติบัตร)
                               
                                - ปี 2561
                                - ปี 2562

               การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

             
ผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 
               ผลการประกวดระดับภาค (ประกาศผลครั้งที่ 2) การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

               ผลการประกวดระดับภาค (ประกาศผลครั้งที่ 1) การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

                 แจ้งเปลี่ยนแปลง การประกวดผลการประเมินเอกสาร (การประเมินครั้งที่ 1) การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 เป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

               1. โครงการ  
               2. หลักเกณฑ์
               3. ใบสมัคร
               4. แบบประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
               5. คู่มือการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
               6. รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวด
                    กลุ่มที่ 1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
                    กลุ่มที่ 2  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
                    กลุ่มที่ 3  โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.)
                    กลุ่มที่ 4  โรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.)
                  (กลุ่มที่ 4 ไม่มีรายชื่อ)

                   
               การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

                   - โครงการ

                   - หลักเกณฑ์

                   - ใบสมัคร

                   - แบบประเมินโรงเรียนสหกรณ์ระดับชาติ ประจำปี 2561

                   - คู่มือประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

                                 - รายชื่อโรงเรียนใน กพด.

                                 - รายชื่อโรงเรียนนอก กพด.

                                  1.โรงเรียน Best Practice

                                  2.โรงเรียนต้นแบบ ประเมินโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                  3.โรงเรียนต้นแบบ ประเมินโดย สพฐ.  


                   -  ผลการประกวดระดับภาค(ประกาศผลครั้งที่ 1)การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
             
                  - ผลการประกวดระดับภาค(ประกาศผลครั้งที่ 2)การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์  

                   - ผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

  

                 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

                - โครงการ
                - หลักเกณฑ์
                - ใบสมัคร
                - แบบประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560
                - คู่มือการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560
                - รายชื่อโรงเรียนใน กพด.
                - รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปี 2551 - 2559
                - ประกาศผลการประเมินเอกสาร (ประกาศครั้งที่ 1)
                - ประกาศผลการนำเสนอ (ประกาศครั้งที่ 2) 
                -  ผลประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560