รายละเอียดคำถาม             คำตอบ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ระเบียบกระทรวงการคลัง)         
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี)         
ขั้นตอน วิธีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์         
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างง่าย