301021Mcot  
    สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด
พัฒนาผลผลิต พัฒนาชีวิตสมาชิก...
   บทบาทและภารกิจของสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
       
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  ชสท. เชื่อมโยงเครื่อข่ายสหกรณ์
กระจายผลไม้ช่วยสมาชิก
  รมช. มนัญญา เปิดโครงการสหกรณ์ร่วมใจ ช่วยแท็กซี่...
   
 
ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรครบวงจร สหกรณ์พนา จังหวัดอำนาจเจริญ   สหกรณ์ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร   30 ปี พระอัจฉริยะภาพสร้างสรรค์
สหกรณ์นักเรียน
     
Exclusive Interview เดินหน้า
สหกรณ์นักเรียน
  Timeline พัฒนาการสหกรณ์นักเรียนตั้งแต่แรกเริ่ม...   การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน โดย
ศูนย์ถ่ายทอดฯที่ 1 2 3 4
 
     
การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน โดย
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16
  การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน โดย 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5 6 7 8
  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดย 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 2 3 4

 
     
การจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน โดย ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5 6 7   การจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน โดย 
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 2 3 4
  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในยุค New Nomal ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16
   
ตัวอย่างความสำเร็จการดำเนิน
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
ศูนย์ฯ 9 10 11 12
  ตัวอย่างความสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
วันสหกรณ์นักเรียน โดยศูนย์ฯ 5 6 7 8
  การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์
นักเรียน รูปแบบ online
   
เทคนิคการประชุมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
  ขั้นตอนและเทคนิคการประชุมกรรมการ สหกรณ์นักเรียน    CO-OP Cartoon EP.1 ความหมาย
ของสหกรณ์ และอุดมการณ์สหกรณ์
       
 CO-OP Cartoon EP.2 หลักการสหกรณ์   CO-OP Cartoon EP.3 วิธีการสหกรณ์
และสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
  ส่งเสริมสมาชิก ผลิตส้มเกลี้ยง
สู่มาตรฐาน GA
   
 
 
สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตแตงโม 
สกลนคร จำกัด คุณภาพอันดับ 1
  ผู้ผลิตกาแฟพันธุ์ดี ต่อยอดหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชุมชนคนอยู่กับป่า
  สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟ และ
ผลไม้ ยางหัก จำกัด ส่งเสริม ...
   
Sara23Nov63
สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย
จำกัด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผัก ...
  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา 
ตลาดนำการผลิต 
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนขัวขอนแคน 
ปลูกผักปลอดภัย อย่างยั่งยืน
 
 
   
สหกรณ์นิคมลานสัก หนุนเกษตรกร
สมาชิกปลูกผัก มีตลาดนำการผลิต
  สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง EP.5
สิทธิ-หน้าที่ ของสมาชิกสหกรณ์
   สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง EP.4
วิธีการสหกรณ์
   
สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง EP.3
หลักการสหกรณ์
  สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง EP.2
อุดมการณ์สหกรณ์
  สหกรณ์ออนไลน์ By ลุงกุ้ง EP.1
สหกรณ์คืออะไร ???
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายดา
และกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกหม้อ
  กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น จ.ระนอง
รวบรวมรับซื้อผลผลิตมังคุด
  สหกรณ์กองทุนยางบ้านหนองครก 
แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
       
สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด
ได้รับเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
  สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
จ.หนองคาย ได้เงินกู้ กพส. ช่วย...
  ปาฐกถาพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพฯ
เรื่องสหกรณ์นักเรียน
   
สารคดีสหกรณ์นักเรียน สนองพระราช
ดำริ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ฐานการเรียนรู้ การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน   การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โรงเรียน
บ้านเขาส่องกล้อง จ. นครนายก
 
     
กิจกรรมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
สัมภาษณ์นักเรียน
  ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์
   ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 
   
ฐานการเรียนรู้ เทคนิคการประชุมคณะ
กรรมการสหกรณ์นักเรียน
  ฐานการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์นักเรีย
  รัฐหนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เสริมแกร่ง!
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นแบบ
   
พลิกชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
สร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร
  สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์
แห่งชาติ ประจำปี 2563
  พิธีลงนามข้อตกลง MOU ระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ ม.เกษตรฯ
กำแพงแสน
       
พิธีลงนามข้อตกลง MOU ระหว่าง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ ม.มหาสารคาม
  โครงการความร่วมมือทางการศึกษา
เพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
  โครงการส่งความสุขด้วยสินค้าสหกรณ์
       
 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด
 ช่วยเกษตรกรด้วยการทำข้าวครบวงจร
  สหกรณ์การเกษตรหัวตะพานจำกัด
พัฒนาข้าว พัฒนาชุมชน
  สหกรณ์การเกษตรประสานกิจ จำกัด 
สหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกมีอาชีพ
       

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
ร่วมพัฒนามะพร้าวมน้ำหอมบ้านแพ้ว

 

  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน 
กันทรลักษณ์ จำกัด ยกระดับ 
การแปรรูปยาง เพิ่มมูลค่าสินค้า
  สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด 
ชู 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า 
สหกรณ์การเกษตรช่วยสมาชิก
       
         
สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทาน
อ่าวน้อย จำกัด สหกรณ์ที่พ่อสร้าง สหกรณ์
เพื่อราษฎรของพ่อ
  พัฒนาสมาชิก สร้างความยั่งยืน
ในภาคเกษตร ให้สมาชิก 
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด
   กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรัง
พัฒนา จ. สงขลา รวมกลุ่มเข้มแข็ง
พัฒนาผลผลิต สร้างรายได้มั่นคง
         

สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
ส่งระบบน้ำในไร่นา พัฒนาอาชีพ
สมาชิกทำการเกษตรผสมผสาน

  สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด
หนุนเกษตรกรขายยางก้อนถ้วย
  สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
เพิ่มช่องทาง การตลาดนมพาณิชย์
เพิ่มรายได้แก่สมาชิก
     
สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด พัฒนา
การผลิตข้าวข้าวคุณภาพให้เข้มแข็ง
ด้วยกลไกสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมมือ ทีเส็บ
ยกระดับงานไมซ์เพื่อชุมชน กระตุ้น
รายได้สู่ภูมิภาค
  มหกรรมสินค้าสหกรณ์ทั่วไทย ภายใต้
งาน Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ 
ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP
         
สหกรณ์รวมใจภักดิ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ
ร่างกฎหมายตามมาตรา 89/2 
พระราชบัญญัติ 2562
 

ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

   
สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด จ. ร้อยเอ็ด
สร้างศรัทธาของสมาชิก
  รวมกลุ่มเกษตรกร กยท. ทำสวนยางบ้านสูบ
 จังหวัดเลย
  กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ 
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับคุณภาพชีวิตมั่นคง
   
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด 
ใช้ตลาดนำการผลิต ช่วยสมาชิกสหกรณ์
  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด
ตลาดนำการผลิต กลยุทธ์ความสำเร็จ
สู่สมาชิกสหกรณ์
  ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมคุณภาพ
ด้วยลูกหลานเกษตรกร
       
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว
จำกัด ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
ผสมปุ๋ยใช้เอง
  สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด 
พัฒนาแหล่งรวบรวมผลผลิตเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูปสินค้าเกษตร
   สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด พัฒนาศักยภาพ
การผลิตนมโค ส่งเสริมอาชีพพ่อให้
   
แผ่นดินทองด้วยสาสตร์พระราชา   กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ร่วมสืบสานรักษาและต่อยอด
บนผืนดินของพระราชา
  สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด สหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ
       
 ยกระดับทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก   สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น
แหล่งรับซื้อผลผลิตเกษตรกร
ยึดหลักตลาดนำการผลิต
  สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคง
เพื่อประชาชน
   
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ลดปัญหา
ราคายางพาราผันผวนด้วยกลไกสหกรณ์
  หนุนอาชีพ รวบรวมผลผลิต
เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
 

สร้างความมั่นคงสู่สมาชิก
ด้วยกลไกสหกรณ์

   
เลี้ยงไก้ไข่ อาชีพหลักล้านที่ยกระดับ
ชีวิตสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
 

การแฟอินทรีย์ สร้างอาชีพในป่า
สู่สมาชิกสหกรณ์

  สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่ายจำกัด
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพ
รายได้มั่นคง
   

การรวมกลุ่มให้เป็นเกษตรกรเพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

  เกษตรกรไทยจะอยู่ได้ ต้องมีอาชีพ
เสริมที่มั่นคงและยั่งยืน
  ออมทรัพย์ออมอนาคต กับสหกรณ์
ออมทรัพย์กาฬสินธุ์ จำกัด
         
 สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
แก้ปัญหาราคาผลผลิต ด้วยโครงการแก้มลิง
  สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
ส่งเสริมอาชีพที่พ่อให้พัฒนาชีวิตเกษตรกร
   ตลาดนำการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรสมาชิก
         
เดินหน้าเพิ่มศักยภาพระบบขนส่ง
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง
  สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านสะท้อน
จำกัด พัฒนาผลผลิต ยางพารา
ด้วยไทยนิยมยั่งยืน
  ไทยนิยม พัฒนาโลจิสติกส์
สหกรณ์ส่งกล้วยหอมทอง
คุณภาพ ยกระดับสินค้า
     
สหกรณ์โคมสอยดาว จำกัด
พัฒนาผลิตภัณฑ์นมสร้างความ
มั่นคงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
  ผลงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2557-2561
    นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอสส.บรรยาย
  พิเศษ  การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
  โดยกลไกสหกรณ์
   
  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อสส.บรรยายพิเศษ
  การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
  โดยกลไกสหกรณ์
  นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ
ปาฐกถาพิเศษ การปรับโครงสร้าง
ภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐนตรี
ปาฐกถาพิเศษ การปรับโครงสร้างภาคการ
เกษตรโดยกลไกสหกรณ์
         
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร   ความร่วมมือสหกรณ์ผู้ผลิตทุเรียน Alibaba   สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด 
(ธนาคารโคนมทดแทนฝูง)
   
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 
(รวบรวมผลไม้)
  สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด
(กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช)
   สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด (โครงการ
 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ)
       
 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด   สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
มะปรางมันปัตตานี จำกัด
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
สุราษฎร์ธานี จำกัด
       
 สหกรณ์ประมงพานจำกัด    สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด    สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด
         
 สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด   ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จำกัด
   สหกรณ์กองทุนสวนยาง
 บ้านเขาซก จำกัด
   
สหกรณ์ผู้ปะกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด   กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลตำบลหนองนกไข่    สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด 
   
กลุ่มเกษตรกรทำนาสวนบ้านโนนเขวา   สหกรณ์นิคมชัยพัฒนา จำกัด   สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด 
   
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด   สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดิน
ชากังราว จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัด
   
สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าว
พิกุลทองตากใบ จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชิง จำกัด
   
 กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู    ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด    กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก
       
สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด    องค์ความรู้ ศพก. สร้างความเข้มแข็ง  
 สู้เกษตรกรสมาชิก
   สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผัก
 ปลอดสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด
       
สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
นครราชสีมา จำกัด
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษทอง
 จำกัด (กลุ่มเจียเม้ง)
   
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขต
ปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด   สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
   
สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด   สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด   สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด   โรงสีข้าวพิกุลทอง   โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 ในพระราชูปถัมภ์
   
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์
อำเภอสันกำแพง จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง
แม่ปูนหลวง
  สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด
         
สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด   สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด   สหกรณ์นิคมอ่าวลึก
   
สหกรณ์บ้านดงกล้วย จำกัด   สหกรณ์นิคมทับเสลา จำกัด   สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด
   
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก
บ้านหนองหอย
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี
จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตร
หนองหญ้าไซร จำกัด
  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด   รมว.ฉัตรชัย ตรวจเยี่ยมตลาด
สินค้าเกษตรเมืองลับแล
   
นายกฯ ลงพื้นที่สหกรณ์โคนม
ขอนแก่นจำกัด ตอนที่1
  นายกฯ ลงพื้นที่สหกรณ์โคนม
ขอนแก่นจำกัด ตอนที่2
  นายกฯ ลงพื้นที่สหกรณ์โคนม
ขอนแก่นจำกัด ตอนที่3
   
สหกรณ์เข้มแข็ง   วันสหกรณ์แห่งชาติปี 2561   100 ปีสหกรณ์ไทย
   
เกษตรแปลงใหญ๋   สร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์   วันสหกรณ์แห่งชาติปี 59
   
สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด   ก้าวใหม่หัวใจสหกรณ์ ตอนที่ 1
กว่าจะเป็นสหกรณ์
  ก้าวใหม่หัวใจสหกรณ์ ตอนที่ 2
ก้าวแรกของสหกรณ์ไทย
   
ก้าวใหม่หัวใจสหกรณ์ ตอนที่ 13
สำเร็จยาวนานกับการเชื่อมโยง
เครือข่ายสินค้าสหกรณ์
  ก้าวใหม่หัวใจสหกรณ์ ตอนที่ 16
100ปี สหกรณ์ไทย กับการ
ส่งเสริมนักเรียนด้านการสหกรณ์
  ก้าวใหม่หัวใจสหกรณ์ ตอนที่ 18
ยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล
สร้างสหกรณ์มั่นคง
   
ก้าวใหม่หัวใจสหกรณ์ ตอนที่ 25
ความสำเร็จ 100ปี สหกรณ์ไทย
ก้าวไกลสู่สากล
  ก้าวใหม่หัวใจสหกรณ์ ตอนที่ 26
สร้าง Smart Cooperative
ในสหกรณ์โคนม
  สหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล
ตอนที่ 3 ขยายเครือข่ายการสอน
สหกรณ์ในโรงเรียน 
   
สหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์
  สหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
ระบบแปลงใหญ่
  สหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล
ตอนที่ 10 พัฒนาคน พัฒนางาน
พัฒนาสหกรณ์