โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
- รายละเอียดประกอบการประชาสัมพันธ์ ปี 2565-2566
ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2566 (update 09-11-2565)
ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS รอบที่ 2 Quota (update 24-01-2566)
- รายละเอียดประกอบการรับสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน TCAS รอบที่ 2 Quota (update)
- รายละเอียดประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio
- รายละเอียดประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมธรรมราช (ทุ่งใหญ่) (update 04-11-2565)                 
- รายละเอียดประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
- รายละเอียดประกอบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน TCAS รอบที่ 1 Portfolio
- รายละเอียดประกอบการรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (update 09-11-2565)
(เรียนต่อในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค และสถานศึกษาประเภทเกษตรกรรมและประมง ที่เข้าร่วมโครงการ)
 
- รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรมฯ ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 1 Portfolio
- รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรมฯ ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2
- รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรมฯ ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 4
- รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรมฯ ประจำปีการศึกษา 1/2566 เข้าเรียนสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
 

2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาให้กับบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตร

                    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (update 09-11-2565)
 

ข้อมูลกลาง

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตร-หลาน (คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 75/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)
2. กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
3. กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
4. แบบฟอร์มหนังสือรับรองของสหกรณ์
5. แบบฟอร์มหนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์
6. แบบขอเบิกทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก (เมื่อทราบผลมีรายชื่อได้รับจัดสรรทุน)
7. แบบรายงานผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนการศึกษา (ส่ง สทส.เป็นประจำทุกภาคการศึกษา พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งผลการศึกษาด้วย)
8. ร่างสัญญาระหว่างผู้รับทุนกับสหกรณ์
9. ร่างสัญญาค้ำประกันกับสหกรณ์ (เพิ่มหมายเหตุ)
10. รายชื่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
11. เบอร์ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20
12. ตัวอย่าง มติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์
13. ตัวอย่าง โครงการทุนการศึกษาของสหกรณ์
14. สรุปรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2565