โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. (882)  

ปี 2565

1. หนังสือถึง ผู้ว่าฯ_แจ้งแนวทาง ศพก. ปี 65
2. หนังสือถึง สสพ.1_แจ้งแนวทาง ศพก. ปี 65
3. หนังสือถึง สสพ.2_แจ้งแนวทาง ศพก. ปี 65
4. แนวทางขับเคลื่อน ศพก. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 65
5. เป้าหมาย ศพก. ในแต่ละจังหวัด/พื้นที่ 1 2
6. แบบรายงานผล ศพก. ปี 65 รายไตรมาส
 

ปี 2564 

1. แผนงานพื้นฐาน ปี64_78 จว.-พท.(หน้า5_ข้อ2.1.12 ศพก.)
2. หนังสือถึง ผู้ว่าฯ_แจ้งแนวทาง ศพก. ปี 64
3. หนังสือถึง สสพ.1_แจ้งแนวทาง ศพก. ปี 64
4. หนังสือถึง สสพ.2_แจ้งแนวทาง ศพก. ปี 64
5. แนวทางขับเคลื่อน ศพก. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 64
 

ปี 2563

1. แผนกิจกรรม ศพก. ปี 2563 ตามเขตตรวจราชการที่ 1 - 18
2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (หนังสือที่ กษ 1111/3211 ลว. 13 เม.ย. 63)
3. หนังสือถึงผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (หนังสือที่ กษ 1111/3212 ลว. 13 เม.ย. 63)
4. หนังสือถึงผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (หนังสือที่ กษ 1111/3213 ลว. 13 เม.ย. 63)
5. แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรงาน (ศพก.)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563
 
 
 
ไวนิลสื่อการเรียนรู้ประจำ ศพก. ปี 2560 (แนวนอน ขนาด 90 x 180 CM)  
(แนวตั้ง ขนาด 90 x 2000 CM)  

 

 ปี 2561      ปี 2562 
1. ลิงค์เว็บไซต์ ศพก. กรมส่งเสริมการเกษตร       1. หนังสืออนุมัติโครงการและบุคคลภายนอกพร้อมด้วยรายละเอียดโครงการ
2. รายชื่อวิทยากรการสหกรณ์ประจำศพก.       2. เล่มแนวทางปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
      เกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. รายละเอียดโครงการ ศพก. ปี 2561 (ภาพรวมสำหรับจังหวัด/
พื้นที่/ศูนย์ 1 -20 )

      3. ตัวอย่างแบบทะเบียนคุมตัวชี้วัดสำหรับ สสจ./พท. 1 - 2
4. คำแนะนำในการดำเนินโครงการ ศพก. ปี 2561 (สำหรับจังหวัด/พื้นที่)       4. ตัวอย่างแบบติดตาม ประเมินผล
5. รายชื่อศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2558 (210 สหกรณ์)        5. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ศพก. ประจำปี 2562
6. รายชื่อศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2560 (78 สหกรณ์)            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จ. ปทุมธานี
7. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ
ของกลุ่มเกษตรกรใน ศพก        
                    การประชุมเชิงฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ 
                    การสนับสนุนการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ   
8. องค์ความรู้การถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่าย ศรร.และ ศพก.           - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ. ปทุมธานี     
  - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จ. ปทุมธานี                       การประชุมเชิงปฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ. ปทุมธานี                      การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จ. ชลบุรี            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จ. ชลบุรี    
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จ. นครนายก                   - การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ. นครราชสีมา                          จันทบุรี
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จ. นครราชสีมา                             ตราด 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จ. ขอนแก่น                             ชลบุรี                  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จ. ขอนแก่น                          - ระยอง                         
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จ. เชียงใหม่
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จ. นครนายก
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 10 จ. ลำปาง
                - การประชุมเชิงปฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 11 จ. พิษณุโลก
                การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 12 จ. พิษณุโลก             - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ. นครราชสีมา
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 13 จ. ชัยนาท
                การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 14 จ. ชัยนาท
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 15 จ. เพชรบุรี
                การสนับสนุนการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 16 จ. เพชรบุรี
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 17 จ. สงขลา
            ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จ. นครราชสีมา
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 18 จ. สงขลา
            ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จ. ขอนแก่น
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 19 จ. สุราษฎร์ธานี
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จ.ขอนแก่น
 - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 20 จ. สุราษฎร์ธานี
               การประชุมเชิงฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
9. ติดต่อ 
               การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
 - กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
            ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จ.เชียงใหม่
 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
            ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.ลำปาง
 โทร/โทรสาร 06 669 4577
            - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จ.พิษณุโลก
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
               การประชุมเชิงฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ  
                 การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
              ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จ.พิษณุโลก
              ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จ.ชัยนาท
              - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จ.ชัยนาท
                  การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
                  - การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
              - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จ.เพชรบุรี
                  การประชุมเชิงฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
                  การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
              - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จ.เพชรบุรี
                     การประชุมเชิงฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
                    - การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
              - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จ.สงขลา
                     การประชุมเชิงปฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
                     การสนับสนุนการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
              - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จ.สงขลา
                     การประชุมเชิงฎิบัติการขยายผลแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
                     การสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ
              ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จ.สุราษฎร์ธานี
              ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จ.สุราษฏร์ธานี