แนวปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์              
                 ปีงบประมาณ 2559              
              
ที่             ชื่อสหกรณ์     ประเภท       จังหวัด  
1 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด   การเกษตร       สงขลา  
2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด   การเกษตร       ชลบุรี  
3 สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด   การเกษตร       ขอนแก่น  
4 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด   การเกษตร       ตาก  
5 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมันปัตตานี จำกัด   การเกษตร       ปัตตานี  
6 สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด   นิคม       อุทัยธานี  
7 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด   นิคม       สุโขทัย  
8 สหกรณ์ประมงพาน จำกัด   ประมง       เชียงราย  
9 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด   ร้านค้า       นครราชสีมา  
10 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด   บริการ       กรุงเทพฯ  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   ออมทรัพย์       สุราษฎ์ธานี  
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด   เครดิตยูเนี่ยน       เพชรบุรี  

 

                                        ปีงบประมาณ 2562

 

ที่            ชื่อสหกรณ์ จังหวัด
1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด ลำปาง
2. 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง สุพรรณบุรี