ลิงค์ Knowledge Management กรมส่งเสริมสหกรณ์

การจัดการองค์ความรู้ KM 2564

- การจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดการองค์ความรู้ KM 2563

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
- คู่มือการดำเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management 2563

 การจัดการองค์ความรู้ KM 2562  

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 
การปฏิบัติงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
เทคนิคการพิจารณาความเหมาะสมโครงการฝึกอบรม 
การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์  
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 
งานพระราชพิธิจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
การเตรียมตัวเป็นวิทยากร 
การใช้ Google Form เข้ามาช่วยในงานฝึกอบรม (Google Form) กรณีการสร้างแบบทดสอบ พร้อมทั้งตรวจผลอัตโนมัติ  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง 
กระบวนการทำงานในการบริหารโครงการฝึกอบรม/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 
การบริหารการจัดการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 
เนื้อหา -(KM) เรื่อง Service Mind (การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี) 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
การออมในรูปแบบของสหกรณ์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
การสร้างหลักสูตรและการทำงานด้านการจัดอบรม 
โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
เทคนิคการฝึกอบรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 
กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 
การบริหารโครงการฝึกอบรม(สร้างผู้นำสหกรณ์รุ่นใหม่) 
การจัดทำชุดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 
การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดการองค์ความรู้การเบิกจ่าย งป.ศส.12 
การปฏิบัติงานสารบรรณและรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 
โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ของสหกรณ์ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์กรเกษตร  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 
กระบวนการฝึกอบรม 
- แนวทางในการแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามโครงการฝึกอบรม 
การใช้ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 
การจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 
- การปฏิบัติงานการเป็นวิทยากรฝึกอบรมสหกรณ์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา 
การจัดทำแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมด้วย Google form  
เทคนิคกระบวนการทำงานด้านพัสดุ 
เทคนิคการบริหารจัดการ “การเงินและบัญชี” 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 
วิธีหารูปฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในการนำเสนอ และงานประชาสัมพันธ์ 
เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลผู้เข้าอบรมผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
การลดข้อผิดพลาดของเอกสารเบิกจ่ายเงิน  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการชำระบัญชีสู่ผู้ปฏิบัติ   

การจัดการองค์ความรู้ KM 2560
 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติที่เป็นเลิศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถอดบทเรียนองค์ความรู้ "การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถอดบเรียนองค์ความรู้ "การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  
การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 
แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
เทคนิคการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าวประจำปี 2560 (ด้านการทำบัญชีสหกรณ์)  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 
- การบริหารจัดการฝึกอบรม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 
กระบวนการจัดฝึกอบรมในสหกรณ์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 
การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 
การจัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 
การจัดอบรม 
การตรวจคุณภาพข้าว 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
การใช้งานโปรแกรม WaveLab 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของสหกรณ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าวกระทรวงพาณิชย์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 
คู่มือชุดความรู้ฝึกอบรมเพื่อใช้ประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากรของศูนย์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 
การจัดการความรู้ (KM ปี 2560) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์" (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร)  
คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ 
การจัดการความรู้ (KM) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  
การบริหารโครงการฝึกอบรม  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 
การบริหารโครงการผู้ตรวจสอบกิจการ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 
การผลิตสื่อวีดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 
คู่มือกรรมการสหกรณ์  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 
การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา 
การประสานผู้เข้าอบรมสู่ความสาเร็จ  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 
การสร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
การประสานงานโครงการฝึกอบรม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม  

การจัดการองค์ความรู้ KM 2559


สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
เรื่อง \"ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และการขออนุมัติบุคคลภายนอก 
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 
- ความรู้เพื่อเตรียมจัดตั้งสหกรณ์ ในชุมชนริมคลอง  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 
ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 
ขั้นตอนการศึกษาดูงาน 
ขั้นตอนการฝึกงาน 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 
การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 
การจัดการความรู้เรื่อง\"เทคนิคการจัดกิจกรรมสอนอาชีพ\" 
กิจกรรมสอนอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากใบยางพารา  
การเชื่อมโยงเครือข่ายภาคตะวันออก 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก 
การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 นครนายก 
“การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลผลิตหลักของสหกรณ์”  
ฝึกอบรม กรณีศึกษา การจัดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
การส่งเสริมการออมกับสมาชิกสหกรณ์ 
การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การจัดฝึกอบรมด้านการสหกรณ์ระดับอาเซียน  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 
การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 
การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” 
กระบวนการเบิก-จ่ายเงิน ระบบ GFMIS 
การรับ - ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ศูนย์เรียนรู้ทางการสหกรณ์  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 
นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 
การจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 8 จ.ขอนแก่น  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 
การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
การบริหารโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์หลักการวิธีการและคุณค่าของสหกรณ์  
การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง 
คู่มือการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ 
โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ห่วงโซ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 
การประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  
คู่มือการจัดชั้นสมาชิกของสหกรณ์  
คู่มือการบริหารจัดการสำนักงานศูนย์ฯ 11
คู่มือวิทยากรเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 
การประเมินผลโครงการในรูปแบบซิปป์  
การจัดทำคู่มือเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน 
การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 
การบริหารจัดการ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 
- เทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม 3 มิติ  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 
- การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 
๖ ข้อควรรู้ในการประชุมกลุ่มสมาชิกให้ได้ผล 
เทคนิคการเป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 
กระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS   
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การส่งเสริมการออม 
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา  
การจัดอบรมตามวิถีอิสลาม  
การบริหารโครงการฝึกอบรมขนาดใหญ่ 
การจัดนิทรรศการงานสหกรณ์ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
เทคนิคการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ 
การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สหกรณ์เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า 
การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน(สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด) 
การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี