อำนาจหน้าที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

 1) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการจัดตั้ง ด้านการ บริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการ แปรรูป การผลิต และการบำรุงรักษาของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร

3) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม

4) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับ บุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชน ทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ

5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และ ความก้าวหน้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนัก

3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของสำนัก

4.ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก

5.ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมสำนัก

6.ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

2.ศึกษา วิเคราะห์ งานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

3.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม จัดระบบการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา

5.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

7.ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล ติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

8.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรม

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินพัฒนาบุคลากรกรม ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสหกรณ์

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรกรม และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กรให้กับบุคลากรกรม

5.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

7.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรกรม

8.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ และเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการจัดตั้ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และการบำรุงรักษาของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

5.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

8.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาด้านธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

9.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล และติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์ และดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานวิชาการการดำเนินงานและการพัฒนาสหกรณ์

2.ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการประเมินผลการผลิตและการเผยแพร่ความรู้กิจกรรม และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3.สร้างสรรค์และผลิตสื่อทุกชนิด และจัดทำเอกสาร วารสาร จดหมายข่าว รายงานประจำปี ข่าว บทความ สารคดี นิทรรศการ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสหกรณ์

4.ผลิต และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

5.ดำเนินการและเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

6.ถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์สนับสนุนการเผยแพร่ด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.ดูแลรักษา ให้บริการและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 -20

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป และด้านการผลิตและการบำรุงรักษา ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2.ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3.ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม

4.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป และด้านการผลิตและการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร บุคลากรในสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ และสหกรณ์ระหว่างประเทศ

5.ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

6.ประสานงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

7.จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม

8.ประเมินผลการฝึกอบรม อำนวยการและประสานงานโครงการฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

9.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรกรม เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ (เฉพาะศูนย์ฯ 5)

10.ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรกรม (เฉพาะศูนย์ฯ 5)

11.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านการสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน (เฉพาะศูนย์ฯ 5)

12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย