รองอธิบดีกรมฯ ร่วมเข้าชมงาน KUBOTA FARM FEST
28 พฤศจิกายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ร่วมเข้าชมงาน KUBOTA FARM FEST ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ซึ่งแนวคิดการจัดงานภายใต้คอนเซ็ป "Farm เพาะ สุข" เพื่อ “Better & Happier life” เชื่อว่าการเกษตรสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตของผู้คนทุกกลุ่ม โดยการเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมเกษตรสู่มิติต่างๆ ของวิถีชีวิตที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำเกษตรในรูปแบบเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสและวิถีใหม่ๆ ให้กับคนในทุกๆ กลุ่มได้ อาทิ วิถีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยโซลูชั่นเกษตรครบวงจร วิถีเกษตรแม่นยำด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ โดรน และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ วิถีพอเพียงด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ วิถีเกษตรใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรปลอดการเผา สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตร จากเครือข่ายทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรต้นแบบทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการทำเกษตรสมัยใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการทำการเกษตร
ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมงานและทดลองใช้เครื่องจักร และโซลูชั่นต่าง ๆ ณ จุดนำเสนอและสาธิตนวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ สถานีเพาะปลูกข้าว สถานีทฤษฎีใหม่ สถานีมันสำปะหลังและอ้อย สถานีเพาะปลูกผัก รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยทางการเกษตร สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรสมัยใหม่ Smart Platform ต่าง ๆ อีกด้วย