อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU โครงการบ้านมั่นคง

28 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โครงการร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 465 แห่ง ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ไร้ที่อยู่อาศัย ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองขึ้นมาได้ ภายใต้การกำกับดูแล และช่วยเหลือสนับสนุนจาก 3 หน่วยงานหลักดังกล่าว โดยมี นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง และเยี่ยมชมนิทรรศการของทั้ง 3 หน่วยงาน ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร