รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเสวนาในพิธีลงนามโครงการบ้านมั่นคง

28 พฤศจิกายน 2565 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “นโยบาย แนวทางการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง” นำเสนอรูปธรรม ชี้ทิศทางการบริหารชุมชนด้วยระบบสหกรณ์และบทบาทการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนสหกรณ์เคหสถานตากสิน จำกัด ผู้แทนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพัทลุง จำกัด ผู้แทนเคหสถานขอนแก่นร่วมพัฒนา จำกัด ผู้แทนเครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และผู้แทนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสวนพลู จำกัด ร่วมเสวนา ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญเรื่องการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง จะต้องพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ความรู้ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่มวลสมาชิกสหกรณ์ การเสวนาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร