11 พฤศจิกายน 2565 นายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคู่มือการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ยุค 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 โดยมีบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ต้นสังกัด และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้ทันสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร