3 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ โดยมี นายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการในเรื่องของการป้องกันการเกิดทุจริตในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นแนวทางที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรของชุมชน นำแนวทางการตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบควบคุมภายในที่ดี นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะให้สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น