3 พฤศจิกายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุม “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง” และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รับทราบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระหว่างหน่วยงาน นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป