นายพิษณุ  พินรอด
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร :  02 241 2706  มือถือ : 08 9038 1453
โทรสาร : 02 241 2706
อีเมล์ :