แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
บุคลากรในสถานศึกษา/บุคคลทั่วไป
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 
- แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
- แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562
- แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562
 
- แผน-ผล งบประมาณ โครงฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ 2561
แผน-ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2561
 Action Plan กผง 2560