กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์ และดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานวิชาการการดำเนินงานและการพัฒนาสหกรณ์

2.ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการประเมินผลการผลิตและการเผยแพร่ความรู้กิจกรรม และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3.สร้างสรรค์และผลิตสื่อทุกชนิด และจัดทำเอกสาร วารสาร จดหมายข่าว รายงานประจำปี ข่าว บทความ สารคดี นิทรรศการ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสหกรณ์

4.ผลิต และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

5.ดำเนินการและเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

6.ถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์สนับสนุนการเผยแพร่ด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.ดูแลรักษา ให้บริการและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

 PSarinna65

ชื่อ - สกุล : นางสรินนา อ้นบุตร
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2241 5883 มือถือ : 06 5524 1128
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายอนันต์ จันทรังษี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาอาวุโส (แทนผอ.กลุ่มฯ)
วุฒิการศึกษา : ปวช.(ศิลปกรรม)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวสุมาลี สุทธิกาญจนพันธ์ุ
ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(ช่างพิมพ์) วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์) ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวชุภาภรณ์ ปานนาค
ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(ช่างพิมพ์) ค.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายดำรงค์ ร่อนลอยหา
ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(วิจิตรศิลป์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายจิราพันธ์ บุญมาวงค์
ตำแหน่ง : นายช่างภาพชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) บธ.ม.(สหกรณ์) 
โทรศัพท์ : 0 2241 2071
โทรสาร : 0 2241 2071
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายณัฐนันท์ เวสประศาสตร์ 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 0 2241 2071
โทรสาร : 0 2241 2071
E - mail:


ชื่อ - สกุล : นายจักรพันธ์ ดอนกาวิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวตุลย์ธิดา เราเจริญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี วารสารศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉราพร ศรีวิมลวงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ
                    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail : 

 PSararat65

ชื่อ - สกุล : นางสาวสรารัศมิ์ มีบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :

PBanhan65
ชื่อ - สกุล : นายบรรหาร เพชรดำดี 
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :ชื่อ - สกุล : นายไพสิน กลิ่นน้อย 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.ศิลปกรรม
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :

 KannikaWeb

ชื่อ - สกุล :  นางสาวกรรณิการ์ ปิ่นปาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : (ศศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :

 KannikaWeb

ชื่อ - สกุล : นายณัฐพงศ์ นกสุข
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :

 

 

 

- ว่าง -

 

ชื่อ - สกุล : 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : 
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :

ลูกจ้างประจำ


ชื่อ - สกุล : นายสงวน พันธุเพ็ง (ช่วยราชการสำนักเลขานุการกรม)
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4
วุฒิการศึกษา : -
โทรศัพท์ : 02 280 4253
โทรสาร : 02 280 4253
E - mail :

 

พนักงานราชการ

 

 

 

- ว่าง -

 

 

 

ชื่อ - สกุล : 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : 
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายวัชรพล ขิขุนทด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :