กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ และเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการจัดตั้ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และการบำรุงรักษาของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

5.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

8.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาด้านธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

9.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล และติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้าราชการ

 

 

 

-----รอรูป------

 ชื่อ-สกุล : นายสุทธิศักดิ์ โภคาพานิช
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2669 3746 มือถือ 08 1736 5854
โทรสาร : 0 2669 4577
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล : นางณมน เชาว์วัลแล่น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 3746 
โทรสาร : 0 2669 4577
E-Mail :


ชื่อ- สกุล : นางสาววิลาวัลย์ แก้วเกาะสะบ้า 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ บธ.ม.(สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 3746
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :


ชื่อ- สกุล : นางวาสนา พักตรพันธานนท์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 0 2669 4577
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :


ชื่อ- สกุล : นางสาวผกามาศ สองแป้น (ช่วยราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
โทรศัพท์ : 0 2669 3746
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :

 

 ----ว่าง----

 

 

ชื่อ-สกุล : -ว่าง-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : 
โทรศัพท์ : 0 2669 3746
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :