กลุ่มพัฒนาบุคลากร

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรม

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรม ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสหกรณ์

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรกรม และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กรให้กับบุคลากรกรม

5.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

7.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรกรม

8.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้าราชการ


ชื่อ-สกุล : นายโสภณ ศรีโยธิน
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต, ป.โท บธ.ม (สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 4454 มือถือ : 08 1487 6779
โทรสาร : 0 2669 4365
E -mail :


ชื่อ-สกุล : นางภัทรศศิร์ ทรัพย์ส่งสุข (ช่วยราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : MBA(Int’l Management), น.บ., ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
โทรศัพท์ : 0 2669 4454
โทรสาร : 0 2669 4365
E-Mail :


ชื่อ-สกุล : นางสาวประนอม หมีทอง 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :ศศบ. (สหกรณ์) ศศบ.(การจัดการทั่วไป) บธ.ม.(สหกรณ์) 
โทรศัพท์ : 0 2669 4454
โทรสาร : 0 2669 4365
E -mail :


ชื่อ-สกุล : นางสาวณัชชา แสงอรุณ 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ศ.บ.(การเงินการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 0 2669 4454  
โทรสาร : 0 2669 1134
  E -mail :

 
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2669 4454
โทรสาร : 0 2669 4365
E -mail: