ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนัก

3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของสำนัก

4.ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก

5.ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมสำนัก

6.ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน โครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล : นางสาวฐิติกร เพียรหาผล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2241 2705 มือถือ : 0914695666
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ชื่อ - สกุล : นางสาวสุปราณี เขื่อนวัน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2241 2705
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail : 

 


ชื่อ - สกุล : นายกฤตย์ พิณเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรีสหกรณ์
โทรศัพท์ : 02 241 2705
โทรสาร : 02 669 4479
E - mail : 

 


ชื่อ - สกุล : นางพรรณวรา อินทรสกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การตลาดบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :

 

 ลูกจ้างประจำ


ชื่อ - สกุล : นายชำนาญ ผลงานผลิ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวช.
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :

 


ชื่อ - สกุล : นายมนบ ทั่งถิร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ม.3
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :

 


ชื่อ - สกุล : นายเกรียงศักดิ์ แก้วมะเริง 
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ป.6
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :

 


ชื่อ - สกุล : นายมานพ เดชเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี พละศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


พนักงานราชการ


ชื่อ - สกุล : นางฐิติรัตน์ นันตยุ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี(การตลาด)
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :

 


ชื่อ - สกุล : นายวิธาน บำรุงกิจเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี บริหารธุรกิจการตลาด
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :