• ลิสแบรนด์กรม


วันที่ 
9 สิงหาคม 2559 โครงการ ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย...ในแบบพ่อ


วันที่ 
9 สิงหาคม 2559 โครงการสืบสานงานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “ค่ายหลากหลายอาชีพน่ารู้ สู่ความพอเพียง”

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายธนิต จันทร์ประทีป ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานฯผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์