• ลิสแบรนด์กรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวสุรภี หลัดเกลี้ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ​ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวณัฐชยา อุ่ยตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จำกัด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ​สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้ น.ส.เรวดี บุญจันศรี นักวิชาการสหกรณ์ และคณะ เข้ารับของ เพื่อสมทบร่วมกิจกรรม“สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง สู่ทศวรรษที่ 2” จาก นายอารีย์ แย้มบุญยิ่ง ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด วันที่ 28 ตุลาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้ นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และนางสาวปรีดาภรณ์ ศุทธิเวทิน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานมหาดไทย จำกัด ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์