• ลิสแบรนด์กรม
วันที่ 28 มกราคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 28 มกราคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
วันที่ 25 มกราคม 2565

ช่วงบ่าย นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด 
วันที่ 25 มกราคม 2565

ช่วงเช้า นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 
วันที่ 23 มกราคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้ นางสาวชุลีพร จันทร์น้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ​ และนายกัณณพนต์ จันทรเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุม​ใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของ​สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด 
วันที่ 20 มกราคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความ คืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ณ สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์