• ลิสแบรนด์กรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประธานในการประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่3/2565 
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
นางกุสุมา ศรีอัครกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายชนะศักดิ์ สุขวิสุทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าแนะนำ ส่งเสริม ติดตาม การดำเนินกิจการของสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด 
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริจิตติ บุณยะจิตติ ประธานคณะตรวจการสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยคณะ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เข้าตรวจการสหกรณ์ออมกองพันทหารราบมณฑลทหารราบที่ 11 จำกัด 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวกาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ในฐานะผู้ชำระบัญชี พร้อมด้วยคณะ เข้าดำเนินการรับมอบทรัพย์สินและเอกสารของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามวาตะวันออก จำกัด โดยผู้ชำระบัญชีได้ทำการปิดประกาศเลิกสหกรณ์ หน้าที่ทำการสหกรณ์ฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผอ.กสส.2และนายชาญเกียรติ ไกรฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 
วันที่ 30 มกราคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวกาญจน์​ศิริ​ ชัย​กุล​วิวัฒน์​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่​สามัญ​ป​ระ​จ​ำ​ปี​ 2564​ สหกรณ์​เคหสถาน​ทองกิตติเพื่อการพัฒนา จำกัด ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์