• ลิสแบรนด์กรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวสุรภี หลัดเกลี้ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายธนภัทร คำชมภู นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าแนะนำ การจัดทำบัญชีและงบการเงินประจำปีแก่ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานเพชรคลองจั่นพัฒนา จำกัด 
วันที่ 19 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จำกัด 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มานะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายชาญเกียรติ ไกรฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563-2564 ของสหกรณ์​เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบให้นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และคณะ เข้าติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ปี 2565 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉัตรหลวง จำกัด
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้น.ส.ณัฐชยา พรหมเสนา นวส. และน.ส.ภัทรสุดา ปัญจาระ นวส. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของร้านสหกรณ์การขนส่ง จำกัด ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์