• ลิสแบรนด์กรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้ผู้แทนกลุ่มงานฯ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind Boost up)” ผ่านระบบ Zoom Meeting 
วันที่ 23 สิงหาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวศิริจิตติ บุณยะจิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายสุรชาติ เทพสุภา นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าแนะนำส่งเสริม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์  เข้าตรวจการสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565/2566 
วันที่ 28 กรกฏาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นำคณะจิตอาสาสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์