• ลิสแบรนด์กรมวันที่ 31 สิงหาคม 2565
"ขบวนการสหกรณ์ ร่วมปันน้ำใจสู่สังคม"
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดทำโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” วันที่ 28 สิงหาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวกาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ​ป​ระ​จ​ำ​ปี​2564​ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงภูมิใจ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์วันที่ 28 สิงหาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้ นางกุสุมา ศรีอัครกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์เคหสถานชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ จำกัด เขตวัฒนาวันที่ 26 สิงหาคม 2565

นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการ ได้ร่วมกันตัดสินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565

นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ได้เดินทางมาร่วมบริจาคในโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์