• ลิสแบรนด์กรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวภัทรสุดา ปัญจาระ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวลำไพร โกศล นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่ม กพส. เข้าแนะนำการรายงานข้อมูทางการเงินผ่านระบบ MIS สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดวันที่ 19 ตุลาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบให้นางสาววนิสา ศรีมาฆะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดสหกรณ์และคณะ เข้าติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ปี 2565 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉัตรหลวง จำกัด 

วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผอ.สสพ.2 พร้อมด้วยบุคลากร สสพ.2 เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯวันที่ 11 ตุลาคม 2565 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดแสนสุข เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ 10 ตุลาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 2 ได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ ตันติสุวรรณโณ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และคณะ เข้าให้ความรู้เรื่องหลักการและวิธีการสหกรณ์ ณ ชุมชนสะพานร่วมใจ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครวันที่ 9 ตุลาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้ นางสาวกาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยนายกัณณพนต์ จันทรเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้2 จำกัด ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์