• ลิสแบรนด์กรมวันที่ 28 ตุลาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวภัทรสุดา ปัญจาระ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 เข้าติดตามการปิดบัญชีของสหกรณ์เคหสถานชุมชนประชาร่วมใจ1 จำกัด ร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์วันที่ 26 ตุลาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้ นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายปริวัฒน์ แผลวมัจฉะ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าแนะนำสหกรณ์แท็กซี่ ขั้นเทพ จำกัดวันที่ 25 ตุลาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชยา อุ่ยตระกูล​ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ​ประจำปี ​2565 ของสหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจภูธร​ภาค​1 จำกัด​ วันที่ 23 ตุลาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายณธกร อรรถรัฐ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานชุมชนเพิ่มทรัพย์สินสมบุญ จำกัด

วันที่ 23 ตุลาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวณัฐพร สังข์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 20 ตุลาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ​สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัดผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์