คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

คู่มือที่ 1 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์

คู่มือที่ 2 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์

คู่มือที่ 3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์

คู่มือที่ 4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์อื่นกู้เงิน

คู่มือที่ 5 การรับจดทะเบียนสหกรณ์

คู่มือที่ 6 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี

คู่มือที่ 7 การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นสถาบันอื่น

 คู่มือที่ 8 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

คู่มือที่ 9 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์

คู่มือที่ 10 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์

คู่มือที่ 11 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม

คู่มือที่ 12 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร

คู่มือที่ 13 การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร

คู่มือที่ 14 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น

คู่มือที่ 15 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

คู่มือที่ 16 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรที่ควบเข้ากัน

คู่มือที่ 17 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

คู่มือที่ 18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

คู่มือที่ 19 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท

คู่มือที่ 20การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร