แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ข้าราชการควรจะต้องมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าบุคคลอื่น ทำงานให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ให้ถือปฏิบัติภายใต้ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561 และระเบียบหลักเกณฑ์อื่น ๆ ขอให้ทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
โดย นายสิทธิพร ปานใจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Conference