เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าร่วมประชุม จำนวน 61 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์