พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรและขับเคลื่อนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร เป้าหมายพัฒนาให้ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น” โดยมุ่งเน้นให้ “เกษตรกรรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบสหกรณ์” ส่งเสริมแนวทาง “การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต” เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างระบบการเงินการบัญชีที่มีเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ปฏิบัติ กำหนดเกณฑ์การควบคุมภายในที่ดี การควบคุมและดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการในเรื่องของการป้องกันการเกิดทุจริตในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายพลดล เจนนุวัตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ และข้าราชสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์