ด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) นายอาทร ยงกิตติธรากุล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ กรมธนารักษ์  นายกฤติน  ไกรกานนท์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทำพิธียกเสาเอก เพื่อทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัย โครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเย็นอากาศ 2 จำกัด  ณ แปลงที่ดิน ถนนพระรามที่ 3 ซอย 77 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ