โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องและติดตามสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จัดทำแผนงานปรับปรุงการดำเนินกิจการ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 25 ราย ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์​เขตดุสิต กรุงเทพ​มหานคร​