เห็นว่าภารกิจในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำเนินการกฏหมายที่มีการบัญญัติใหม่ และระเบียบ/คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญและต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการสหกรณ์ บุคคลากรของสำนักฯ จำเป็นต้องมีความรู้ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงจัดทำหนังสือราชการให้มีความเข้าใจง่าย ชัดเจน และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าบรรณ ผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 60 คน ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 รวม 2 วัน ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์