ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดปุรณาวาส
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนวัดอินทราวาส
  4. รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ
  5. รางวัลชมเชย โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำปานขำอนุสรณ์)
  6. รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดนาคปรก

และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564/2565 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  1. ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2564/2565

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

  1. ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2564/2565

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด

และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2564/2565 คือ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด

 โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์