ในการเข้าร่วมประชุม คือ ร้านสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง และ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง สินค้าระหว่างกัน และยังเป็นการพัฒนาร้านสหกรณ์ ในรูปแบบซูเปอรมาร์เก็ตสหกรณ์ อันจะทำให้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ให้กับทางผู้ผลิตอีกทาง โดยจำหน่ายสินค้า ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์