และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ณ สหกรณ์เคหสถานสุขสวัสดิ์ 60 จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน