ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2559 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหาร กพส.ของจังหวัด ปี 59 
 
การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2558 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหาร กพส.ของจังหวัด ปี 58
หนังสือที่ กษ 1108/15233 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2558 (ลว 7 ต.ค. 2557)