ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ข้อมูลทั่วไป
ผลประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ภาคผนวก
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ข้อมูลทั่วไป
ผลประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ภาคผนวก
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ข้อมูลทั่วไป
ผลประเมินการบริหารจัดการเงิน กพส.
ภาคผนวก
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ข้อมูลทั่วไป 
ผลการดำเนินงาน  Part 2 
ภาคผนวก Part 2  Part 3 
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ข้อมูลทั่วไป
ผลการดำเนินงาน Part 2  Part 3
ภาคผนวก Part 2